Välkommen till sidan för intresseanmälan till studien av ketaminbehandling vid depression
Här får du information om studien och kan göra intresseanmälan
Information.

Identifiering av biomarkörer relaterade till respons på ketaminbehandling av terapirefraktär egentlig depression

Bakgrund
Depression är enligt världshälsoorganisationen den viktigaste orsaken till ohälsa i hela världen. I Europa är depression den CNS-sjukdom som genererar mest samhällskostnader - i Sverige ca. 120 miljarder € 2010. Det finns därför ett stort och akut behov att utveckla effektivare läkemedel. Dagens läkemedel, t.ex. selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI), har en långsamt insättande effekt, ofta krävs två månaders behandling för en tydlig lindring. Dessutom hjälper de bara ca. 2/3 av patienterna; en stor grupp har s.k. terapiresistent depression (TRD). Problemet accentueras av det faktum att nästan alla dagens läkemedel delar samma verkningsmekanism.

Ett möjligt genombrott för depressionsbehandlingen är upptäckten att narkosmedlet ketamin, givet i låg dos en enda gång, inom enstaka timmar kan ge kraftfull antidepressiv effekt som kan kvarstå i en till två veckor. Även TRD, som inte blir hjälpt av SSRI, blir ofta hjälpt av ketamin. Detta är ett genombrott, men fortfarande är det oklart exakt hur ketamin utövar sin verkan i människokroppen, liksom om man på förhand kan avgöra vilka patienter med TRD som kommer ha nytta av ketamin.

Syftet med denna studie är att använda positronemissionstomografi (PET), magnetresonansspektroskopi (MRS), aktigrafi, blodprover (sammanlagt ca 40ml), symtomskattning och kognitiv testning för att identifiera ketamins effekter vid behandling av depression som också kan studeras i djurmodeller. Detta för att på djurmodeller pröva ut alternativ till ketamin som sedan kan fungera som behandling av depression på människa. Alla tester kan också användas för att på förhand söka identifiera vilka som har, och vilka som inte har nytta av behandlingen.

I denna studie undersöks 40 patienter. Behandlingen ges upp till fyra gånger, beroende på effekt. 20 av patienterna kommer slumpmässigt väljas ut för att vid det första behandlingstillfället behandlas med en verkningslös substans istället för med ketamin. Detta fördröjer den första ketaminbehandlingen 3-4 dagar. Antalet ketaminbehandlingar eller omhändertagande i övrigt påverkas inte av detta moment. Resultaten från studien har betydelse för att kunna utveckla bättre behandlingar av depression och för att identifiera vilka patienter som har bäst nytta av ketamin.


Beskrivning av undersökningar
Studien äger rum vid Mottagningen för hjärnstimulering, Norra Stockholms Psykiatri, och vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Studien innefattar fem besök inom ca. en veckas tid och vistelse på vårdavdelning ca. ett dygn. Här följer en kort beskrivning av varje besök. Vissa av besöken kan ske i direkt anslutning till varandra för att förenkla ditt deltagande.

Besök 1 ‑ Hälsokontroll på Karolinska sjukhuset, Solna (PET-centrum)
Vid första besöket sker en hälsokontroll efter att studieledaren informerat dig om studien och du har samtyckt till deltagande genom att underteckna denna blankett nedan. Frågor ställs angående din hälsa och läkaren utför en kroppsundersökning. Urinprov och blodprov lämnas för rutinundersökning, samt drogtestning och graviditetstest (gäller kvinnor). Resultaten används för att avgöra din lämplighet för att delta i studien. Blodprov lämnas också för testning av HIV, Hepatit B och Hepatit C. Proverna registreras och lagras i Stockholms medicinska biobank och förstörs efter 10 år. Hälsoundersökningen tar ca 30 minuter.

Besök 2 ‑ MR-undersökning på Karolinska sjukhuset, Solna (MR-centrum)
Vid andra besöket genomförs en undersökning med magnetkamera (MR). En magnetkamera använder magnetfält och radiovågor för att ta bilder av insidan av kroppen. Syftet är dels för hälsokontrollen, dels för mätning av mängden av glutamat, ett signalämne som påverkas vid depression och av ketaminbehandling och dels för analysen av PET-bilderna. Halva kroppen befinner sig då i magnetkameran som är 55 cm i diameter. Du har kontakt med studieledaren och personalen genom en spegel samt via mikrofon och hörlurar. Kameran har en hög ljudnivå som mildras med hjälp av hörlurarna. Undersökningen tar ca. 15 minuter.

Förutsatt att alla provsvar och MR undersökningen utfaller väl kan du delta i resten av studien. Du kommer då, vid ett separat tillfälle, eller med posten, erhålla en aktigraf som registrerar kroppsrörelser (den ser ungefär ut som ett armbandsur). Denna skall du bära på din dominanta arm (oftast höger) under minst tre dygn (72 timmar).

Besök 3 ‑ kognitiv testning, provtagning och PET-undersökning på Karolinska sjukhuset, Solna (PET-centrum)
Vid tredje besöket genomförs en MR-undersökning till samt en PET-undersökning. Du återlämnar aktigrafen vid detta eller nästa besök. Du får lämna ett urinprov som används till drogtest och graviditetstest (gäller kvinnor) och du vägs inför undersökningen. En s.k. fixationshjälm tillverkas vilken är till för att huvudet ska ligga still vid PET-undersökningen. I ett armveck sätter sköterskan en plastkanyl i ett ytligt blodkärl. Blodprov tas för mätning av ämnen som kan påverkas av depression, och av ketaminbehandling. Den totala mängden blod som tas inför PET-mätningen är ca. 30 ml vilket kan jämföra med mängden vid blodgivning som är 450 ml. Läkaren injicerar en spårmängd (en miljondels gram) av ett spårämne för att mäta mängden av en serotoninreceptor i hjärnan. Mängden spårämne är över tusen gånger mindre än vid läkemedelsbehandling så den har inga medicinska effekter. Radioaktiviteten försvinner ur kroppen efter 1,5 timmar. Vid undersökningen ligger du på en brits med hjälmen på. Hjälmen är kopplad till britsen så att huvudet hålls stilla. Britsen skjuts in så att huvudet befinner sig i PET-apparatens öppning som är 40 cm i diameter. Under hela undersökningen har du samtals- och ögonkontakt personalen. Den tar ca 1,5 timmar. Du kan lyssna på radio eller musik under undersökning.

Tidsåtgången för Besök 3 med förberedelser och PET-undersökning är ca. 6 timmar. Du kommer till underökningen ca. kl. 10.00 och är klar ca. kl. 16.00. Alternativt kommer du ca. kl. 11.30 och är klar ca. kl. 17.30. Förhållningsregler under Besök 3
  • Ej hård fysisk träning dagen före studiedag.
  • Ej alkohol två dygn före Besök 3.
  • Ej ta mer än en kopp kaffe (eller motsvarande koffein (energidrycker, coca-cola) under studiedag.
  • Ej ta läkemedel inklusive receptfria läkemedel mer än två veckor före studiedag.

Besök 4 ‑ behandling med ketamin eller placebo (Mottagningen för hjärnstimulering, Norra Stockholms Psykiatri)
Inför behandlingen bedöms ditt hälsotillstånd. Behandlingen ges i ett dropp via en plastkanyl i ett ytligt blodkärl i ett av armvecken. Du vet inte om du får ketamin eller placebo. Behandlingen tar ca. 40 minuter. Du får stanna kvar på en vårdavdelning dygnet efter behandlingen så vi kan kontrollera dina depressionssymtom flera gånger.

Besök 5 ‑ kognitiv testning, provtagning och PET-undersökning på Karolinska sjukhuset, Solna (PET-centrum)
Det femte besöket är en upprepning av besök tre. Du bär samma hjälm. Det sker 24-72 timmar efter behandlingen. Vid detta besök får du tillbaka aktigrafen för att bära den i tre dygn till. Efter dessa tre dygn är studien klar. Beroende på din depressionsnivå erbjuds du nu ytterligare ketaminbehandling och därefter annan behandling mot depression enligt vårdprogram.

Uppföljande telefonsamtal (inom 7 dagar efter sista PET-undersökningen) En studieläkare kommer ringa dig inom 7 dagar efter PET-undersökningen för att fråga hur du mår. Du kommer att få berätta hur du mår och svara på frågor om du upplevt några problem med hälsan efter PET-undersökningen.


Eventuella obehag och risker
Studien kan bidra till att du blir botad från din pågående depressionsepisod. Vid MR-undersökningen kan personer med klaustrofobi (rädsla för trånga utrymmen) uppleva obehag. I sådant fall kan undersökningen avbrytas om du så önskar.

Vi har genomfört flera tusen PET-undersökningar och erfarenheten är att de tolereras väl. Ibland uppstår obehag av att hjälmen sitter hårt vilket kan avhjälpas med att spänna hjälmen mindre hårt eller vaddera. Plastkanylen kan ge viss smärta som kan kvarstå i några dagar.

Deltagande i studien medför exponering för joniserande strålning vilket är förknippat med små, men inte försumbara risker. Spårämnet avger en liten mängd strålning som tillsammans motsvarar den genomsnittliga stråldos en person bosatt i Sverige erhåller från omgivningen under ca. 1,5 år.

Studien är godkänd av Läkemedelsverket, Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm och Strålskyddskommittén för Karolinska Universitetssjukhuset har godkänt användningen av spårämnet.

Behandling med ketamin har en liten risk att ge övergående (minuter) förändringar i sinnesförnimmelser. Vår erfarenhet är att dessa tolereras väl.


Hantering av data och sekretess
Uppgifter om ditt namn, ditt hälsotillstånd och studieresultaten är konfidentiella och kommer att registreras i ett särskilt register kodad med en bokstavskod. Dina personuppgifter, svar och resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Uppgifterna skyddas av bestämmelser om sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Prover kommer sändas till USA för analys, vilken kommer att ske senast inom tio år. Därefter förstörs de. USA kan ha annan nivå på sitt dataskydd än Sverige.

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter inom studien är Karolinska Institutet, 171 77 Stockholm. Kontaktperson är Johan Lundberg, tel. 08-12348784.

Ditt deltagande är frivilligt och väljer du att delta kan du kan när som helst avbryta fortsatt deltagande i studien ‑ kontakta då sjuksköterska. Du har rätt att få veta vilka uppgifter som finns registrerade om dig, varifrån de har hämtats och till vem de eventuellt har lämnats ut. Ett utdrag visande detta kan du få en gång per år utan kostnad efter skriftlig undertecknad begäran ställd till Nina Knave, Karolinska Institutet, Klinisk neurovetenskap, KI PET-center, 171 76 Stockholm.

Om det står något felaktigt om dig ska den uppgiften rättas, blockeras eller raderas. Uppgifterna sparas minst 15 år efter studiens avslutande. I händelse av avvikande provsvar vid hälsokontrollen skickas remiss till din ordinarie läkare eller husläkare för vidare uppföljning


Försäkring
Under studien är du försäkrad för eventuella skador genom Patientförsäkringen och en särskild försäkring som Socialstyrelsen tecknat för statlig forskning.


Ersättning
Du får 3000 kr för ditt deltagande i hela studien (skattepliktig inkomst).


Information om studiens resultat
Studiens resultat kommer att sammanställas och publiceras i en vetenskaplig tidskrift på ett sätt så att den enskilde deltagaren inte kan identifieras. Om du är intresserad kan du få information om just dina resultat genom att kontakta någon i försöksledningen (se nedan).


Samtycke
Deltagandet är helt frivilligt och innebär inga som helst förpliktelser. Du har rätt att när som helst och utan motivering avbryta ditt deltagande i studien. Eventuellt kan det hända att vi vill kontakta dig för vidare uppföljning. Ditt deltagande i denna studie innebär emellertid ingen som helst förpliktelse att delta i fler studier. Avbrytande av studien kommer inte att påverka ditt eventuella omhändertagande eller behandling inom sjukvården.


Försöksledning:
Johan Lundberg, läkare, docent, Karolinska Institutet, tel. 08-12 34 87 84
 
Mikael Tiger, läkare, PhD, Karolinska Institutet och SLSO
 
Carl-Johan Ekman, läkare, PhD, SLSO
 
Nina Knave, forskningssjuksköterska, Karolinska Institutet, tel. 08-51 77 44 22


Om det är första gången du kommer hit, klicka HÄR för att registrera dig,
annars, fyll i personnummer och sista siffrorna i ditt mobilnummer nedan för att få inloggningskod via SMS.
Personnummer (YYYYMMDDXXXX) Fyra sista siffrorna i ditt mobilnummer